مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

اردوهای تابستانه(منطقه خرج سوادکوه)

  اردوهای تابستانه نمازگزاران و اعضای کانون و پایگاه بسیج مسجد امیرالمومنین (منطقه خرج سوادکوه)  
مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

اردوهای تابستانه(چای باغ شیرگاه)

اردوهای تابستانه نمازگزاران و اعضای کانون و پایگاه بسیج مسجد امیرالمومنین (منطقه چای باغ شیرگاه)      
home= 37106|| home_v=495153 || sabt= 931|| sabt_v=7683